Preventieteam

Nadat elke wijk en buurt van Lisse voorzien is van een eigen WhatsApp-groep zullen wij ons gaan oriënteren op het oprichten van een BuurtAlert Preventieteam. Dit preventieteam bestaat uit vrijwillige en enthousiaste buurtbewoners die zich graag inzetten voor de veiligheid en sociale controle in ons dorp. De primaire doelstelling van het preventieteam is dan ook het verbeteren van het veiligheidsgevoel van de inwoners van Lisse en het voorkomen van inbraken en andere misdrijven. Met name in de vakantieperioden kan de duidelijke aanwezigheid van een preventieteam het inbrekersgilde op afstand houden.

Het preventieteam zal actief en met regelmaat de wijken ingaan om zodoende een extra oogje in het zeil te houden. Het preventieteam zal duidelijk zichtbaar en herkenbaar in kleine groepjes de wijken ingaan om eerst en vooral GEZIEN te worden en daarnaast toe te zien op verdachte situaties. Maar ook handelen bij andere ongewenste zaken zoals bijvoorbeeld overlast door hangjongeren, signaleren van het deponeren van zwerfafval of het opmerken van defecte straatverlichting, kapotte trottoirtegels en bewuste vernielingen door vandalen, die het straatbeeld ontsieren.

Tijdens de ronden door de wijken worden eventuele bevindingen genoteerd en, indien nodig, doorgegeven aan de politie of gemeente. Ook kan het team buurtbewoners attenderen op bijvoorbeeld openstaande (auto)ramen, tuindeuren of andere zaken die een aantrekkende werking op dieven en inbrekers hebben. Het team kan tijdens hun rondes ook aangesproken worden door buurtgenoten, als zij iets te melden hebben of eerder iets verdachts gezien hebben.

Buurtpreventie voor meer sociale betrokkenheid

Wij zien buurtpreventie ook als een sociaal fenomeen. Mensen raken steeds vaker en sneller het contact met hun mede-mensen kwijt, soms zelfs binnen onze eigen straat of wijk. Door actief de straat op te gaan raak je sneller in contact met mensen. Ook voor de leden van het preventieteam zelf kan dit een positieve beleving zijn: je bent actief bezig in de buitenlucht, je leert je team- en buurtgenoten steeds beter kennen en draagt gezamenlijk bij aan een veiligere, rustigere en schonere buurt. De leden van het preventieteam zullen niet alleen in hun eigen wijk controleren, maar afwisselend door alle wijken en buurten van Lisse.

Als team sta je altijd sterker dan alleen, maar het preventieteam is zeker géén knokploeg en is ook géén verlengstuk van de politie, gemeente of BOA’s. Hun primaire taak is observeren, melden en indien nodig mensen aanspreken. In geval van een noodsituatie zullen zij -net als elke andere burger- direct de politie inschakelen en eventueel een melding plaatsen in hun WhatsApp-groep. Ook voor de leden van het preventieteam geldt dat hun eigen veiligheid voorop staat! Zij mogen absoluut géén geweld gebruiken of politietaken op zich nemen en op geen enkele manier buiten de wet of de ongeschreven fatsoensnormen opereren. Zij mengen zich níet in (buren)ruzies of andere dreigende situaties die mogelijk gepaard kunnen gaan met geweld. 

Om de leden van het preventieteam niet zomaar de straat op te sturen, zullen de vrijwilligers voorgelicht worden door een expert op het gebied van beveiliging, bewaking, preventie en interventie. Het preventieteam zal leren waar ze tijdens hun rondes op moeten letten, hoe te handelen in een verdachte situatie en hoe mensen het beste aan te spreken.

Deelnemen aan het preventieteam zal zeker geen dagtaak zijn. De buurtrondes zullen voornamelijk in de namiddag en ‘s avonds zijn en kunnen lopend of eventueel zelfs op de fiets gedaan worden. Uit veiligheidsoverweging (maar ook voor de onderlinge aanspraak) gaan de leden altijd in kleine groepjes de straat op en bij voorkeur niet alleen. Hoe meer vrijwilligers zich aanmelden, hoe vaker we actief kunnen zijn. In eerste instantie wordt uitgegaan van volledige vrijwilligheid en vrijblijvendheid, wat betekent dat de vrijwilligers zelf kunnen bepalen waar en wanneer zij hun rondes willen doen. Mocht dit initiatief echter aanslaan en er op zeker moment behoefte zijn aan meer structuur, dan kunnen de vrijwilligers onderling en in goed overleg overgaan naar meer routinematigheid en wellicht wat minder vrijblijvendheid.

Zoals gezegd zullen wij ons eerst moeten oriënteren op de vraag of er binnen onze gemeente überhaupt een behoefte leeft aan een dergelijk preventieteam  en zoja, of er ook voldoende animo zal zijn om een preventieteam te kunnen vormen. Pas als er voldoende behoefte en animo blijkt te zijn, kan een concreter stappenplan uitgewerkt worden om vervolgens in overleg met de vrijwilligers (en eventueel de gemeente) het BuurtAlert Preventieteam vorm te geven.

Iedereen die bij voorbaat geïnteresseerd is of vragen heeft met betrekking tot het preventieteam, kan een email sturen naar; info@buurtalertlisse.nl

BuurtAlert Lisse